คุรุสภาเชิญชวนส่งข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๐

%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2

คุรุสภาเชิญชวนส่งข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการศึกษา
๑. คุณสมบัติของผู้ขอทุนอุดหนุนการวิจัย
๑.๑ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ หรือเอกสารอื่นที่คุรุสภาพออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษา และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามใบอนุญาตที่ได้รับ
๑.๒ เป็นผู้ที่เคยส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรกับคุรุสภาพเพื่อรับรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ หรือ
๑.๓ เป็นผู้ที่เคยส่งผลงานนวัตกรรมหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
๑.๔ เป็นผู้จัดทำข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนด้วยตนเอง
๒. ขอบเขตงานวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
๒.๑ เป็นงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาได้ โดยเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือบริหารสถานศึกษา หรือบริหารการศึกษา
๒.๒ ไม่ใช่งานวิจัยที่เสนอเพื่อขอทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา หรือขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ 
รายละเอียดแบบฟอร์มการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและแบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย2560

 

กศจ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัคร ครูผู้ช่วย 73 อัตรา

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่
                       1-ประกาศรับสมัคร
                       2-หลักสูตรและวิชาเอกที่เปิด
                       3-บัญชีรายละเอียด
                       4-ตารางสอบ-หนังสือรับรอง-และใบสมัคร

 

ม.ราชภัฏจอมบึง อบรม Info ฟรี สมัครด่วน

info

คุรุสภา ส่งเสริม สนับสนุนครู ตามแนวคิด “ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ”

img_0e73652d57985436358ebc6c0b5c9699
“ครูและบุคลากรทางการศึกษา” มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการศึกษาของประเทศ คุรุสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพที่เกิดจากการรวมตัวทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบของ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community : PLC) การรวมตัวรวมพลังของกลุ่มคนทางวิชาชีพที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นต่อตนเอง ต่อผู้เรียน และต่อวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพที่มาจากการลงมือปฏิบัติบนฐานการทำงานจริง ที่อิงพื้นที่การปฏิบัติงาน ผ่านกระบวนการการดำเนินงาน ประกอบด้วย ๑. การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared values and norms) ๒. การปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกัน คือ การเรียนรู้ของผู้เรียน (Collective focus on student learning) ๓. การร่วมมือรวมพลังของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ (Collaboration) ๔. การเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงาน (Expert advice and study visit) และ ๕. การสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการปฏฺบัติงาน (Reflection dialogue) อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ย่อมส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษา และคุณภาพของประเทศในที่สุด
ปี ๒๕๕๙ คุรุสภามีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายทางวิชาชีพ ตามแนวคิด“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ทั้ง “เครือข่ายระดับบุคคล” “เครือข่ายระดับหน่วยงานทางการศึกษา” และ “เครือข่ายระดับกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู” ให้จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ โดยส่งแบบเสนอโครงการมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อขอรับเงินอุดหนุน จำนวน ๔.๕ ล้านบาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ เครือข่ายฯ ๑ แห่ง สามารถยื่นแบบเสนอโครงการฯ ได้เพียง ๑ โครงการเท่านั้น ท่านที่สนใจสามารถส่งแบบเสนอโครงการฯ ได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : plc@ksp.or.th โดยแนบ File word และ File PDF) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ksp.or.th

-ประกาศสำนัหงานเลขานุการคุรุสภา แนวทางการส่งเสริม-สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
-แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดนุนกิจกรรม  2559

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการรวมพลังเด็กไทยใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

01

ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการเด็กไทยใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (ประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559 โดยขยายเวลาจากเดิม สมัครได้ที่ คุณรพีพร สิงห์เจริญ นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

This slideshow requires JavaScript.

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำ เนื่องจากบ้านพักอาศัยถูกไฟไหม้เสียหายหมดทั้งหลัง พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน

วันที่ 2 มีนาคม 2559 นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายศุภชัย มากสมบูรณ์ นายชนินทร์ แสงแก้ว นายยงยุทธ พรานขุน นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ นายบุญ โพธิ์วุฒินุกูล นายศิริวุฒิ สามนปาล นายโอภาส ต้นทอง รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นายประชา แพรไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำ เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน พร้อมด้วยเงินบริจาคที่ได้รับการบริจาคจากเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดที่ส่งผ่านทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวนจำนวน 42,620 บาท ให้แก่ เด็กชายอิทธิพล ดอนบุญไทย และเด็กหญิงฟ้าใส กลิ่นหอม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านถ้ำ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากบ้านพักอาศัยถูกไฟไหม้เสียหายหมดทั้งหลัง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน พร้อมการรับทราบข้อมูลในการให้การช่วยเหลือในโอกาสต่อไป
สำหรับการช่วยเหลือครอบครัวเด็กนักเรียนดังกล่าว ในเบื้องต้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และเหล่ากาชาตจังหวัดกาญจนบุรี ได้ช่วยเหลือในเบื้องต้นไปแล้ว ทั้งนี้ หากผู้ใดประสงค์จะช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ถูกไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นเงินสด หรือข้าวของเครื่องใช้ สามารถติดต่อบริจาคได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์ 0-3456-4330

โครงการมอบทุนเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ CEFR

Print

โครงการมอบทุนเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ CEFR
โดย  บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด และบริษัท AMD Far East Ltd. Thailand
ดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC)

รายละเอียด ระยะเวลา
รับสมัครผ่านสำนักอำนวยการ สพฐ. หรือผ่านเว็บไซต์ http://www.es-ilc.org ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ทำข้อสอบคัดเลือกออนไลน์ ๑๘- ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ระยะเวลาการเรียนออนไลน์ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
ทำข้อสอบวัดระดับหลังการเรียน ๒๔ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

รายละเอียด โครงการทุนครูทีชชิ่งทอยส์2559_Final