ขอเชิญร่วมรดน้ำศพและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมฯ คุณแม่ถนอม ยิ้มแย้ม

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ขอแสดงความเสียใจแก่คุณครูพิมพ์ลักษณ์  ยิ้มแย้ม ที่สูญเสียคุณแม่ถนอม  ยิ้มแย้ม โดยขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมรดน้ำศพคุณแม่ถนอม  ยิ้มแย้ม เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดทุ่งลาดหญ้า ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม  – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ 2555 ณ วัดทุ่งลาดหญ้า  เวลา ๑๙.๓๐ น. และพิธีฒาปนกิจศพคุณแม่ถนอม  ยิ้มแย้ม  วันที่ ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ เมรุวัดทุ่งลาดหญ้า ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้จึงขอเรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมรดน้ำศพ ฟังการสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพ ตามวันและเวลาดังกล่าว

โฆษณา

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ รับการติดตามและประเมินผลฯ จาก สพฐ.

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ น.  สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ นำโดยนายจำนงค์  ยอดขำ ผอ. สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ รับการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม ๑  สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ซึ่งนำโดยนายสมบุญ  ทิพย์รังศรี ประธานคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลฯ จาก สพฐ.  พร้อมด้วยนางสาวนิจสุดา  อภินันทาภรณ์ และนายไชยา  อินทะเสน จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งนี้คณะผู้ตรวจฯ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนที่มีผลงานเชิงประจักษ์  จำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี และโรงเรียนบ้านหัวเขาพุประดู่ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ที่ผ่าน

ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูณพชร มงคลลักษณ์ (ครูเปิ้ล) ครูโรงเรียนชัยจิตต์

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ขอเรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูณพชร  มงคลลักษณ์ (ครูเปิ้ล) ครูโรงเรียนชัยจิตต์ โดยกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม 2555 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  เวลา ๑๙.๓๐ น. และประชุมเพลิง ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ เมรุวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้จึงขอเรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมศพและประชุมเพลิงตามวันและเวลาดังกล่าว

สพป.กจ.๑ อบรมครูผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศ

นางวิลาวัลย์  ทองแย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานในการอบรมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๕ สพฐ. กำหนดให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อใช้บริหารจัดการศึกษา ดังนี้
๑. การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center 2012)
๒. การจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ (M-obec)
๓. การจัดทำข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. การจัดทำข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (Education For All: EFA)
๕. การจัดทำข้อมูลการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)

 

กาญจน์ ๑ เตรียมพร้อมรับการประเมินฯ

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายจำนงค์  ยอดขำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุม ๒ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

This slideshow requires JavaScript.

ขอเชิญร่วมประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2555

          ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจส่งโครงการ/กิจกรรมเข้าร่วมประกวด “โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.2555”  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และตระหนักในความสำคัญของชาติ คุณค่า คุณประโยชน์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่สร้างความเป็นชาติ เกิดความสำนึกที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนคนดีของชาติบ้านเมืองและมีความรักชาติถูกทางที่จะรักองค์ประกอบต่างๆของชาติบ้านเมือง เช่น คนในชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯลฯ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกันระหว่างโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน โดยสามารถส่งโครงการ/กิจกรรมเข้าประกวด โดยตรงได้ที่ สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.  361 ถนนนนทบุรี (สนามบินน้ำ) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  ตั้งที่บัดนี้จนถึง วันที่  29 มิถุนายน 2555  โดยให้ถือวันประทับตราต้นทางเป็นสำคัญ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักป้องกันทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 8712, 0 2280 7968 ในเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=7304

มูลนิธิเมตตาธรรมโพธิญาณมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1

นายจำนงค์  ยอดขำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ ให้กับนักเรียน และครูที่ได้รับรางวัล “โครงการความพอเพียงแห่งชีวิต” เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ณ สำนักงานมูลนิธิเมตตาธรรมโพธิญาณ (วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ) พร้อมกันนี้ มูลนิธิเมตตาธรรมโพธิญาณได้มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 (โครงการความพอเพียงแห่งชีวิต) ให้กับนักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี  จำนวนทุน 214 ทุน จำนวนเงินทุนการศึกษา 143,000 บาท

This slideshow requires JavaScript.