กาญจนบุรี เขต ๑ เตรียมพร้อมปรับโครงสร้างหลักสูตรตามที่ สพฐ.กำหนด

                     ว่าที่พันตรีสุธรรม  เรืองพยุงศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและครูวิชาการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๔๗ โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน ๑๔ โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๖๑ โรงเรียน เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนด และนำหลักสูตรสถานศึกษาไปจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน การประชุมครั้งนี้ได้เน้นเนื้อหาเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู การตรวจสอบและการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกอีกด้วย

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา

ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามชมรายการ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง “สวนครูนงค์” สู่การบริหารการศึกษา

ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามชมรายการ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง “สวนครูนงค์” สู่การบริหารการศึกษา  (นายจำนงค์  ยอดขำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑) ในรายการ “ครูสร้างคน…คนสร้างโลก”  ในวันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ วันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๔๕ น. ทางช่อง ๙ อสมท.

ขอเชิญร่วมรดน้ำศพ อ.วีระ สำเนียงแจ่ม

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ขอแสดงความเสียใจกับ ผอ.สมพิศ  สำเนียงแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิวิฐราษร์อุปถัม ที่สูญเสียสามี  อาจารย์วีระ  สำเนียงแจ่ม และขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรดน้ำศพ อ.วีระ  สำเนียงแจ่ม วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม และสวดอภิธรรมศพ  เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” กาญจนบุรี เขต ๑

          ว่าที่พันตรีสุธรรม  เรืองพยุงศักดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มีผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จำนวน ๒๐ โรงเรียน โรงเรียนละ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๔๐ คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำกระบวนการสอนและเนื้อหาวิทยาศาสตร์ไปกระตุ้น หรือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์  และยังสามารถสร้างแผนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายระหว่างครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสอน เทคนิควิธีการสอนและการทำโครงงานที่นักเรียนสนใจด้วย

This slideshow requires JavaScript.

กาญจน์ เขต ๑ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการในสังกัด


ว่าที่พันตรีสุธรรม  เรืองพยุงศักดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร  โดยกำหนดระยะเวลาอบรมเป็นรุ่น  ระหว่าง ๑ – ๒ , ๖-๗, ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นการปฏิบัติฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและการฟัง เพื่อการสื่อสารเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน เรื่องเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรี ประชาคมอาเซียน โดยมีวิทยากรภายนอกเป็นครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา และผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษในเขตพื้นที่

This slideshow requires JavaScript.

กาญจน์ ๑ จัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่ฯ

          ว่าที่พันตรีสุธรรม  เรืองพยุงศักดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย, ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ในการนี้ สพฐ.ได้ปรับโครงสร้างการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาดังนี้
๑. เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ที่ตั้ง ณ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
ประธานกรรมการ คือ นายเสกสรรค์  เห็นประเสริฐ ผอ.โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
๒. เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา สพป.กาญจจนบุรี เขต ๑ ที่ตั้ง ณ โรเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ประธานกรรมการ คือ นายบุญเสริฐ  เกิดแย้ม ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
๓. เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนุบรี เขต ๑ ที่ตั้ง ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ประธานกรรมการ คือ นายณรงค์  มุกดาแสงสว่าง  ผอ.โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

This slideshow requires JavaScript.