สพป.กจ.๑ เตรียมพร้อมประเ้มินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวฯ

          เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของบ้านเรียนโอภาสานนท์ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยนักวิชาการศึกษา และ ศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ ให้สำนักงานจัดให้มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านการวัดผลและประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานแจ้งให้ครอบครัวจัดให้มีการเรียนซ่อมแก่ผู้เรียนนั้น และจัดให้มีการวัดผลและประเมินผลใหม่ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา

ครูปฐมวัย เขต ๑ กาญจน์ เตรียมพร้อมสนับสนุนโครงการ “ท่าเรือน้ำลึกทวาย”

          ว่าที่พันตรีสุธรรม  เรืองพยุงศักดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดการศึกษาสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษโครงการ “ท่าเรือน้ำลึกทวาย” ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษโครงการ “ท่าเรือน้ำลึกทวาย” เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โครงการท่าเรือน้ำลึกทวายเป็นโครงการความร่วมมือด้านการคมนาคม ภายใต้ความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion Program : GMS) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่จำเป็นต่อการเชื่อมอนุภูมิภาคเข้าด้วยกัน ตามลำดับความสำคัญและสร้างเส้นทางเชื่อมไปสู่แหล่งประชาชน สถานที่ท่องเที่ยวและตลาด ซึ่งจะช่วยในการส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุน

This slideshow requires JavaScript.

One Tablet per Child (OTPC)

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจำนงค์  ยอดขำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานมอบคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับนักเรียน ป.๑ จำนวน ๓๐ โรงเรียน ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดสรรเครื่อง Teblet จำนวน ๒,๒๘๘ เครื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๘ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทั้งหมด และจะจัดสรรให้ครบทุกคนในระยะที่ ๒ ประมาณเดือนสิงหาคมนี้

This slideshow requires JavaScript.

ผู้บริหารฯ กาญจน์ เขต ๑ เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร


นายจำนงค์  ยอดขำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร ณ ห้องประชุมราชาวดี คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ทุกคนสามารถรับมือกับปัญหาการขาดแคลนพลังงาน และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ได้อย่างมั่นคง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ได้้เล็งเห็นการต่อยอดการเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาพลังงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตรทั้งทางด้านวิชาการและภาคปฏิบัติไปยังสถานศึกษา ชุมชนต่าง ๆ เืพ่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ และพร้อมจักนำไปใช้ในชุมชนได้อย่างจริงจังและเหมาะสมกับแต่ละชุมชน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มฯ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ จำนวน ๑๙๐ คน

This slideshow requires JavaScript.

สพป.กจ.๑ ประชุมจัดหาแนวทางช่วยเหลือเด็กออกกลางคัน

                         เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจำนงค์  ยอดขำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมเพื่อตรวจสอบเครื่องมือแนวทางการช่วยเหลือเด็กที่จะออกกลางคน (Connoisseurship)  ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑  เนื่องจากปัจจุบัน การศึกษายังไม่สามารถทำให้บรรลุตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติได้ เด็กบางส่วนยังไม่มีโอกาสได้จบการศึกษาภาคบังคับ ต้องออกกลางคัน ด้วยปัญหาและสาเหตุต่าง ๆ มากมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ จึงได้สำรวจข้อมูลเด็กออกกลางคัน และจัดประชุมสัมมนาหาสาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งสรุปจัดทำเครื่องมือแนวทางการช่วยเหลือเด็กที่จะออกกลางคัน

This slideshow requires JavaScript.

สพป.กจ.๑ ติวเข้มครูสาระสังคมฯ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน

นายยงยุทธ  พรานขุน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเีรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระเศรษฐศาสตร์) เมื่อวันที่่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฯ จากอำเภอเมือง อำเภอท่าม่วง และอำเภอด่านมะขามเตี้ย จำนวน ๑๕๐ คน  เพื่อสร้างความตระหนัก และวิเคราะห์สาระเศรษฐกศาสตร์ สู่เทคนิคการเขียนแผนการเรียนการสอน

This slideshow requires JavaScript.

สพป.กจ.๑ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี

นายจำนงค์  ยอดขำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานนำคณะข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมบันทึกเทปถวายถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี (ช่อง ๑๑)

This slideshow requires JavaScript.