สพป.กจ.๑ รับการติดตามฯ จาก สพฐ.

คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน สพฐ.นำโดย นายสมบุญ  ทิพรังศรี ประธานคณะติดตามฯ พร้อมด้วยคณะ  เข้าติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑  ณ ห้องประชุม ๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑   เมื่อวันที่  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.   โดยมี  นายจำนงค์  ยอดขำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑  และคณะเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลรายละเอียด

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา

การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราวิทยาลัย กำหนดจัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตสาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ นักเรียนและโรงเรียนที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันให้ส่งใบสมัครและแบบรายงานจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันของโรงเรียนพร้อมธนาณัติค่าสมัครสั่งจ่ายในนาม “นางนันทวรรณ  ประเสริฐนพคุณ” ไปยังโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ๖/๘ หมู่ ๕ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐรม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ หรือ Download ใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.psc.ac.th ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ (โดยดูวันประทับตราไปรษณีย์) สามารถตรวจสอบรายชื่อ เลขประจำตัวและห้องสอบได้จาก เว็บไซต์ ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕  

ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุงรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เอกภาษาอังกฤษ

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง  อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ถึง ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในเวลาราชการ เอกสารที่ต้องเตรียม สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, รูปถ่าย ๑ นิ้ว, เอกสารแสดงผลการเรียน (ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา), ใบรับรองแพทย์ และเอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ๐ ๓๔๖๑ ๑๐๓๔ ต่อ ๑๐๒

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองไทย (Thai model of Civic Education)

สพฐ. ได้ร่วมมือกับหน่้วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย พัฒนาเว็บไซต์ ชื่อ http://www.thaiciviceducation.org  เพื่อเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (Civic education) และความรู้ความเข้าใจเชิงการเมือง (Political literacy) ซึ่งมีความสำคัญ เนื่องจากสอดคล้องกัลยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ สพฐ.

ในการนี้งานประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ และเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์ รวมทั้งสามารถส่งเอกสารหรือผลงานที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ โดยจัดทำเป็น PDF file พร้อมข้อมูลของเจ้าของผลงานโดยสังเขป และส่งไปที่ สถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๑๐๓๐๐ หรือ social9009@gmail.com   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๔๔

สมศ. ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ๕ พ.ศ.๒๕๕๖

สมศ. ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.onesqa.or.th/

ขอเชิญร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๖

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริฐพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประเภททีม ๕ คน ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับจังหวัด ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (กำหนดการที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง) และในการนี้ งานประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่ ฯ ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับจังหวัด  โดยโรงเรียนที่ประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด ขอให้ส่งใบสมัคร (สภ.๑) ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี อาคารศาลากลาง (หลังเก่า) ชั้น ๒ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๘๔๓๔

โรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานด้านจิตอาสาและสิ่งแวดล้อม

 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ที่สามารถเป็นแบบอย่างในการดำเนินกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มีจำนวน ๙ โรงเรียนดังนี้