ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ๒,๖๐๐ รูป

ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทสามเณร ๒,๖๐๐ รูป….  ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการเมืองกาญจน์ ชาติภูมิ ๙๙ ปี (๙ สู่ ๑๐๐ ปี) สมเด็จพระสังฆราชฯ ๒,๖๐๐ ปี พุทธชยันตีไทย บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ๒,๖๐๐ รูป โดยกำหนดจัดบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร จำนวน ๒,๖๐๐ รูป ระหว่างวันที่ ๑-๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ครบ ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ ๘๐ พรรษา สยามมกุฎราชกุมารฯ ครบ ๖๐ พรรษา และถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ในวโรกาสครบ ๙๙ พระชันษา ก้าวเข้าสู่ ๑๐๐ พระชันษา ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองกาญจนบุรี และมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมบรรพชาอุปสมบท จำนวน ๓๓๕ คน โดยในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประกอบพิธีบรรพชาสามเณร ณ หอพระราชประวัติสมเด็จพระสังฆราช เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

โฆษณา

สพป.กจ.๑ ร่วมบันทึกเทป “วันพ่อแห่งชาติ”

เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจำนงค์  ยอดขำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ นำคณะข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร  เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามิ่งมลคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

This slideshow requires JavaScript.

ขอเชิญชมการแสดง “หุ่นละครเล็ก”

ขอเชิญชมการแสดง “หุ่นละครเล็ก” คลองบางหลวง คณะคำนาย(คนเชิดโขน) การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและมินิคอนเสิร์ตการกุศล โรงเรียนบ้านดงยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมกับ ศิลปินบ้านคลองบางหลวง มีความยินดีขอเชิญชม การแสดง “หุ่นละครเล็ก” คลองบางหลวง คณะคำนาย(คนเชิดโขน) การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและมินิคอนเสิร์ตการกุศล ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลา ๖๐ พรรษามหาราช อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รายได้ส่วนหนึ่งนำไปเป็นทุนการศึกษาจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนบ้านดงยาง ติดต่อสอบถาม จองบัตรได้ที่ โรงเรียนบ้านดงยาง ๐๘ ๙๙๑๘ ๙๐๒๗, ๐๘ ๖๑๖๑ ๔๔๒๘, ๐๘ ๑๕๒๖ ๓๖๗๗, ๐๘ ๖๙๐๑ ๓๑๕๙

ประกาศ!!! ขอให้สมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ

ขอให้สมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. ติดต่อกันเป็นเวลา ๓ เดือน ติดต่อและชำระเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ให้เรียบร้อยภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ หากไม่ดำเนินการให้เรียบร้อยภายในกำหนด สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี จำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบซึ่งมีผลทำให้สมาชิกภาพ ช.พ.ค., ช.พ.ส. สิ้นสุดลง

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจให้กับคณะกรรมการตัดสินฯ

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ศน.ชีวิน  จินดีโชติ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสินการแข่งขัน เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ณ ห้องประชุม ๑ (ส่วนหน้า)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.

This slideshow requires JavaScript.

คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยพร้อมรับศิลปหัตถกรรมนักเรียน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ โดย ศน.ยุพดี  สุขกรม ประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมวิธีการดำเนินงาน เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

This slideshow requires JavaScript.

สพป.กจ.๑ ซักซ้อมความเข้าใจให้กับคณะกรรมการฯ

นายโอภาส  ต้นทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานซักซ้อมความเข้าใจให้กับคณะกรรมการ ในการดำเนินงานการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ : ดนตรีไทย, ดนตรีสากล  ครั้งที่ ๖๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ โดยการรับผิดชอบของ ศน.สุรเดช  รุ่งศรีกนก  เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

This slideshow requires JavaScript.