ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา

บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด จัดประกวดวาดภาพโครงการ “My Bright Smile” Global Art Contest ชิงทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา อายุระหว่าง ๖ – ๙ ปี ร่วมประกวดวาดภาพถ่ายทอดความคิด จินตนาการ ความรู้สึกที่ดีต่อการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันกันมากขึ้น สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนนำผลงานเข้าร่วมแข่งขัน “My Bright Smile” Global Calendar Art Contest ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน และเยาวชนที่สนใจ ร่วมสมัครประกวดวาดภาพโครงการ “My Bright Smile” Globol Art Contes (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

โฆษณา

ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อรับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดร่วมประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้แสดงความสามารถในการเขียนบทประพันธ์ และส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ โดยส่งผลงานไปยังสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารเสมารักษ์ ชั้น ๓ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๗-๘ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.skp.moe.go.th    คลิกที่นี่(bhudda)

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ด้วยคณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศไทย จะดำเินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges (UWC) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และโควตาที่นั่งเรียน จำนวน ๓ ทุน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑. มีสัญชาติไทย ๒. เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง ๑๖-๑๘ ปี นับถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ ๓. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือหลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษารับรองว่าเทียบเท่า ๔. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ๕. เป็นผู้มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์   *ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครได้ที่ สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ  “ทุนรัฐบาล” หัวข้อย่อย “ทุนอื่น ๆ “

ขอเชิญนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมการประกวดเขียนจดหมาย หัวข้อ “ทำไมน้ำจึงมีคุณค่า”

กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบในหลักการและสนับสนุนโครงการประกวดเขียนจดหมายประเภทเยาวชนระหว่างประเทศของสหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal Union – UPU) ประจำปี ๒๕๕๖ ในหัวข้อ “เขียนจดหมายเพื่อบอกว่า ทำไมน้ำจึงมีคุณค่า”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเขียนและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องของเยาวชน โดยเฉพาะการรักษาวัฒนธรรมการเขียนจดหมาย ประกอบกับหัวข้อได้เน้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของทรพัยากรน้ำ ทั้งในแง่ของคุณค่าและการจัดการน้ำ ซึ่งเยาวชนจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตระหนักถึงภาวะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำและสิ่งแวดล้อมอันเป็นประเด็นสำคัญของโลกปัจจุบัน ผ่านการใช้ทักษะด้านการเขียนอย่างสร้างสรรค์
งานประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งเชิญชวนนักเรียนและเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลทุนการศึกษา หากชนะการประกวดจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ผู้เข้ารอบสุดท้าย ๑๓ คน หากเขียนด้วยลายมือจะได้รับการพิจารณาลายมือสวยอีก ๑ รางวัล  หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รายละเอียดดังแนบ( whywater )

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ สตช.

โรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยจะดำเนินการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ในการนี้ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกดังกล่าว โดยจะดำเนินการรับสมัครจากบุคคลภายนอก เพศชาย ที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.๓ หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ http://www.rpca.ac.th และ http://www.rpca-admission.com