รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ด้วยคณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศไทย จะดำเินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges (UWC) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และโควตาที่นั่งเรียน จำนวน ๓ ทุน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑. มีสัญชาติไทย ๒. เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง ๑๖-๑๘ ปี นับถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ ๓. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือหลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษารับรองว่าเทียบเท่า ๔. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ๕. เป็นผู้มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์   *ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครได้ที่ สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ  “ทุนรัฐบาล” หัวข้อย่อย “ทุนอื่น ๆ “

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: