ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพมารดา นายชนินทร์ แสงแก้ว รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

พวงหรีดสพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ขอแสดงความเสียใจกับนายชนินทร์  แสงแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ที่สูญเสียมารดาด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ สิริอายุรวม ๘๐ ปี โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดบางบอน ถนนเอกชัย เขตบางบอน กรุงเทพฯ  กำหนดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๒๐.๐๐ น. และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดบางบอน จึงขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพมารดา รองฯ  ชนินทร์  แสงแก้ว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

โฆษณา

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปี ๕๖

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ นายมานิต วังบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๖ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานผ่ายเว็บไซต์ รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ณ ห้องประชุม ๔ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

This slideshow requires JavaScript.

สพป.กจ.๑ ซักซ้อมเรื่องระบบประกันคุณภาพภายใน

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยงยศ  ทัศนะพยัคฆ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง  พร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในอย่างชัดเจน ณ ห้องประชุม ๑ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๗๐ คน(ภาพการประชุม)

This slideshow requires JavaScript.

ขอให้ส่วนราชการลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑  ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เนื่องจาก นายชิลลูร์ เราะห์มาน (Mr.Zillur Rahrman) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ถึงแก่อสัญกรรม

กาญจน์ เขต ๑ จัดทำ TOR กับ มรภ.กาญจนบุรี

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจำนงค์  ยอดขำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ได้มอบอำนาจให้ ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร  ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ จัดทำ TOR ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตามโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผลสำเร็จตามที่ สพฐ. คาดหวัง และมีผู้เข้ารับการพัฒนาดังนี้ ครู จำนวน ๘๕ คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑๖ คน และผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑๙ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน

ผอ.สพป.กจ.๑ มอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการในสำนักงานฯ

DSC_0089เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจำนงค์  ยอดขำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มอบของให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ สกสค.กาญจนบุรี  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้างาน ณ ห้องผู้อำนวยการฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ (ภาพกิจกรรม)

 

ขอเชิญชมรายการนักคิดพิชิตจักรวาล

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมรายการ “นักคิดพิชิตจักรวาล” ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง ๙ อสมท.) ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ที่ให้สาระความรู้ พร้อมความบันเทิงสำหรับเด็กเยาวชน ในรูปแบบวาไรตี้ เกมส์โชว์เชิงสาระ ความรู้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม และกระตุ้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เกิดความตระหนักในความสำคัญของกระบวนการคิดการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อใช้ในการคิดแก้ปัญหาและการประยุกต์ในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมทั้งสร้างเจตคติที่ดีต่อการศึกษาในรูปแบบที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย ภายใต้แนวคิด “สาระความรู้คู่ความบันเทิง” ซึ่ง สพฐ. ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนักคิดพิชิตจักรวาล นักคิดพิชิตจักรวาล1