ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปีที่ ๑๒

วิ่งจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปีที่ ๑๒ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โฆษณา

นายชนินทร์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพป.กจ.๑ รับเกียรติคุณบัตร สพป. ที่มีผลงานดีเด่นเป็นลำดับที่ ๘ ของประเทศ ในคราวร่วมประชุม ผอ.เขตฯ ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

420584_432056610223935_1311364443_nสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ มี นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน และในการประชุมครั้งนี้ได้มอบเกียรติคุณบัตรให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานดีเด่น และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๑๐ อันดับแรก คือ  ๑. สพป.สระบุรี ๒, ๒.สุพรรณบุรี ๑, ๓. พระนครศรีอยุธยา ๑, ๔. มหาสารคาม ๒, ๕. ร้อยเอ็ด ๒, ๖.ชัยภูมิ ๒, ๗. ลำพูน ๒, ๘. กาญจนบุรี ๑, ๙. มหาสารคาม ๑, ๑๐. ขอนแก่น ๓ ….// เครดิตภาพ  ปชส.สพฐ.

ขอเชิญร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Image

สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยเสด็จมาทรงเปิดอาคารหอประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี และทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบกองทุนหอพระประวัติฯ รายละ ๓๐,๐๐๐ บาท ได้เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก โดยผู้ประสงค์เข้าเฝ้าฯ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และสามารถชำระเงินได้ดังนี้

๑. ชำระเงินสดได้ที่ งานการเงิน กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี
๒. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๙๘๑-๔-๔๗๑๐๕-๗ ชื่อบัญชี เงินทูลเกล้า โครงการก่อสร้างอาคารตหอพระประวัติฯ สมเด็จพระญาณสังวรฯ ” และส่งสำเนาใบโอนเงินธนาคาร พร้อมแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ให้สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๓๔๕๑ ๑๗๗๘, ๐ ๓๔๖๒ ๒๗๙๑

ขอเชิญร่วมประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อ “อย่าหลงเชื่อง่าย”

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมถ่ายทอดความคิด พฤติกรรม ผลกระทบ หรือเตือนภัยเกี่ยวกับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริง ผ่านภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “อย่าหลงเชื่อง่าย” ภายใต้แนวทาง “เตือนภัยผ่านเลนส์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า ๙๐,๐๐๐ บาท สามารถส่งผลงานได้ที่ หจก.เคพลัส ทู เลขที่ ๒๐/๕๑ ซอยเพชรเกษม ๔๘ ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และอัพโหลดผ่านทาง http://www.fussyhome.com   **หมดเขตส่งใบสมัครและผลงาน วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (ใบสมัคร)

shotfilm_award

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสมัครคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ “งานวันแม่แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๖

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งเชิญชวนผู้สนใจได้ส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกที่ดีมีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ คุณนงลักษณ์ รอมไธสง โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๗๕๓๓-๓๗  ต่อ ๒๐๒, ๑๑๙, และ ๐ ๒๓๕๔ ๗๕๒๘ หรือดาวโหลดแบบกรอกประวัติได้ที่ http://www.ncswt.or.th  หากสนใจสามารถส่งประวัติได้ที่ ประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ฯ สภาสังคมสงเคราะห์ ๒๕๗ ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเวที กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  ( แบบกรอกประวัติ)(หลักเกณฑ์การคัดเลือก)

เขตการศึกษากาญจน์ จับมือพัฒนาครูฯ

IMG_9497เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเยียวยาให้มีและเลื่อนเป้นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ ห้องมิตรพันธ์ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยเป็นความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑, ๒, ๓ และ ๔ เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถจัดทำผลงานทางวิชาการได้ พร้อมทั้งให้โอกาสผู้ผ่านการพัฒนาได้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มีผู้เข้ารับการพัฒนาจากสำนักงาขพื้นที่การศึกษาทั้ง ๔ เขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รวมทั้งสิ้น ๖๔ คน  โดยมีว่าที่้ร้อยเอกพรเนตร  ศรีทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน…(ภาพบรรยากาศ)

This slideshow requires JavaScript.

กาญจน์ ๔ เขต จัดพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

IMG_9455เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายชนินทร์  แสงแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ประชุมคณะวิทยากร และวิทยากรพี่เลี้ยง ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๔ เขต โดยกำหนดพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ โรงแรมราชศุภมิตร

This slideshow requires JavaScript.