ขอเชิญชวนเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖

sillapin56p2

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการศิลปินแห่งชาติเพื่อสรรหาและคัดเลือกศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และขอความร่วมมือจังหวัดกาญจนบุรีเสนอข้อมูลและผลงานศิลปิลที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ   สพป.กาญจนบุรี เขต  ๑ จึงขอเชิญร่วมเสนอข้อมูลประวัติและผลงานของบุคคลที่เห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ ในสาขาที่ต้องการเสนอ ตามแบบเสนอข้อมูลประวัติฯ เพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยส่งผลงานโดยตรงได้ที่ หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ประกาศกรมฯ) (หลักเกณฑ์) (สาขาการแสดง) (ทัศนศิลป์) (สาขาวรรณศิลป์)

โฆษณา

ขอเชิญร่วมโครงการ ๒๐๑๓ SEAMEO-Japan ESD Award ภายใต้หัวข้อการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมค่านิยมอันพึงประสงค์ (Values Education)

seameoองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization – SEAMEO) ร่วมกับกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม การกีฬาและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (MEXT) ของประเทศญี่ปุ่น, องค์การยูเนสโก สำนักงานเอเชียแฟซิฟิก และธนาคารโตเกียว มิตซูบิชิ ยูเจเอฟ จัดโครงการประกวดต้นแบบการปฏิบัติการที่ดีของโรงเรียนชื่อโครงการ “SEAMEO-Japan ESD Award” หรือ “การประกวดการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์การซีมีโอ และกระทรวงศึกษาธิการฯ ของประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งในปี ๒๕๕๖ ได้กำหนดหัวข้อการประกวดคือ การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมค่านิยมอันพึงประสงค์ หรือ Values Education มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา เพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีให้แก่นักเรียน ครู และชุมชนในท้องถิ่น  ซึ่ง สพฐ. เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีประโยชน์ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.seameo.org และส่งข้อมูลโครงการเป็นภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ (รายละเอียด) (แบบฟอร์ม)

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ
เลขที่ 920 ถ. สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 โทร 02-391 0144 กดต่อ 601 หรือ 0 / โทรสาร 02 381 2587
อีเมล์ – seameojapan.award@seameo.org

ขอเชิญประกวดวาดภาพระบายสีโครงการ Ovaltine Gift for Mom ปีที่ ๑๑

โอวัลบริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมอลต์บำรุงร่างกาย “โอวัลติน” ได้จัดโครงการ Ovaltine Gift for Mom ปีที่ ๑๑  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศ ได้ส่งภาพวาดเข้าร่วมการแข่งขันในหัวข้อ “เริ่มต้นวันใหม่ ด้วยไออุ่นรักจากแม่” โดยสามารถส่งเอกสารตอบรับเข้าร่วมโครงการและผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้โดยตรงที่ ศูนย์ประสานงานโครงการฯ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๖  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงาน : ๓๖๕๔/๑๑ ตรอกนอกเขต ถนนแฉลมนิมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทร. ๐ ๒๖๘๘ ๕๕๔๘  โทรสาร. ๐ ๒๖๘๘ ๕๕๔๗ หรือ http://www.ovaltine.co.th (กติกาโอวัลติน)  (DrawingPaper)