สพป.กจ.๑ จัด “รีเอกซ์เรย์” สำหรับสถานศึกษาในสังกัด

manitวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมานิต วังบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสถานศึกษาปลอดยาเสพติด “รีเอ็กซเรย์” ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดรับทราบนโยบาย

โฆษณา

ขอเชิญร่วมส่งกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนเข้าประกวด ประจำปี ๒๕๕๖

กิจกรรมเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ในงานสัปดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ ขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

week2 week1

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์(ระดับประถม,ม.ต้น,ม.ปลาย)
๒. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถม,ม.ต้น,ม.ปลาย)
๓. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น,ม.ปลาย)
๔ .การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย)
๕. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ระดับประถม, ม.ต้น)
๖. การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์–SCG (ระดับ ม.ต้น)
๗. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับประถม)
๘. การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่-สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๙. การประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
๑๐. ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนช้างเผือกซิเมนต์ไทย (ระดับ ม.ต้น)
๑๑. ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ (ระดับประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย)

 

ขอเชิญร่วมโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๖

Slide12

                           อนุสนธิ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จัดโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล (๒๑ กันยายนของทุกปี)    เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนร่วมแสดงความจงรักภักดี และเห็นความสำคัญของการสร้างพลังแห่งสันติภาพร่วมกันทั้งประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลดสารสันติภาพที่ http://www.upf.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

สพป.กจ.๑ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

1

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายชนินทร์ แสงแก้ว และว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ นำคณะบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้ต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยเกษตรกรรมกาญจนบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า รวมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า… // ขอบคุณภาพจาก ประชาสัมพันธ์ ม.มหิดล และ ปิยนาถ สืบเนียม / ภณิตา ข่าว…

This slideshow requires JavaScript.

โครงการประกวดภาพวาดระบายสี

index_02องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดโครงการประกวดภาพวาดระบายสีในหัวข้อ “นม ร.ร.เสริมสร้างเด็กไทย เติบโตสมวัย สดใสแข็งแรง” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของรัฐบาล สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ จึงขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.schoolmilkthai.com/main_mart1.php?mpage=news_show&news_no=18  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ส่งภาพเข้าประกวดได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๘๙/๒ อาคาร ๙ ชั้น ๑๔ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๐

ด้วย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร โดยพระธรรมภาวนาวิกรม ประธานมูลนิธิฯ จะดำเนินการจัดแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยส่งใบสมัครได้ที่ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ๓๓๒ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ หรือ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๔๙๙๘ (ระเบียบการ) (ใบสมัครภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๐)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหนังสือเล่มเล็กกับมาสเตอร์อาร์ต และกิจกรรม Master Art School

main_75ด้วย บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเขืยน “มาสเตอร์อาร์ต” ร่วมกับสมาคมการ์ตูนไทย ได้จัดกิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ Art teacher seminar และกิจกรรม Master Art School ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๐๑๐๐ ต่อ ๒๓๑๕ หรือ ๐๘ ๗๙๓๔ ๘๔๘๔  (คุณอมรรัตน์)  E-mail : amornrat_s@dhas.com

ผู้ประสานงาน