ขอเชิญชวนบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ads212-A4

ขอเชิญชวนบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดดยขอรับเอกสารและยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุร หมายเลขโทรศัพท์ 0 3451 6847, 0 3451 7321  ((เอกสารประกอบการพิจารณาแบบคำขอรับการสรรหา) 

โฆษณา