ขอเชิญร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ขอเชิญภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและบ้านเรือนประชาชน ร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์ ตามสถานที่ราชการและอาคารบ้านเรือน และแต่งกายด้วยเสื้อ ประดับตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
            นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จึงขอเชิญชวนให้ร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน โดยประดับในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนผืนผ้าของธงตราสัญลักษณ์เป็นสีม่วง พร้อมทั้งขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ตลอดเดือนเมษายน 2558 หรือตามอัธยาศัยและตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงาน องค์กรใดที่มีความประสงค์จะนำตราสัญลักษณ์เพื่อประดับในโครงการ กิจกรรม หรือสิ่งของใดๆก็ตาม ขอให้แจ้งขอพระราชทานพระราชานุญาตไปที่กองราชเลขานุการ ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักราชเลขาธิการ ในสวนจิตรลดา โทร 02-2801640-1 ต่อ 123 //..Cr:ปชส.จว.กจ.
โฆษณา