***ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี** ..เรื่องการเปลี่ยนแปลงเส้นทางจักรยานกิจกรรม “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”

bike for mom bike1

***ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี**
..เรื่องการเปลี่ยนแปลงเส้นทางจักรยานกิจกรรม “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”
…เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีได้สำรวจเส้นทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ร่วมกิจกรรมพบว่าเส้นทางที่กำหนด ช่วงแก่งเส้นได้มีการก่อสร้างขยายความกว้างคันทางเพื่อเพิ่มช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งเป็นทางหลวงที่อยู่ในช่วงผู้รับเหมากำลังเข้ามาดำเนินการปรับปรุง จังหวัดพิจารณาเห็นว่าการใช้เส้นทางในช่วงดังกล่าว อาจไม่ได้รับความสะดวกและปลอดภัยเพียงพอต่อกิจกรรม ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน จังหวัดกาญจนบุรีจึงขอปรับเส้นทางจากเดิม….ตั้งแต่แยกแก่งเสี้ยนเลี้ยวขวาถึงกรมทหารราบที่ 29 – สนามกีฬา ปรับเปลี่ยนเป็นแยกแก่งเสี้ยนเลี้ยวซ้ายถึงศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งรวมระยะทางทั้งสิ้น 28 กิโลเมตร…แจ้งเวียนมาเพื่อให้ทราบกันคะ

โฆษณา