โครงการมอบทุนเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ CEFR

Print

โครงการมอบทุนเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ CEFR
โดย  บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด และบริษัท AMD Far East Ltd. Thailand
ดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC)

รายละเอียด ระยะเวลา
รับสมัครผ่านสำนักอำนวยการ สพฐ. หรือผ่านเว็บไซต์ http://www.es-ilc.org ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ทำข้อสอบคัดเลือกออนไลน์ ๑๘- ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ระยะเวลาการเรียนออนไลน์ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
ทำข้อสอบวัดระดับหลังการเรียน ๒๔ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

รายละเอียด โครงการทุนครูทีชชิ่งทอยส์2559_Final

โฆษณา

โครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ ๒ (วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย) มูลค่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 

Printโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ ๒ (วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย)
ชิงทุนการศึกษาเข้าร่วมค่ายทัศนศึกษาระยะสั้น
ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง
โดย  บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด และบริษัท AMD Far East Ltd. Thailand
ดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC)
(ยังไม่เปิดรับสมัคร — เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม 2559)
สมัครทางเว็บไซต์ http://www.es-ilc.org

รายละเอียด ระยะเวลา
รับสมัคร ๑ พฤษภาคม – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
ทำข้อสอบคัดกรองรอบแรก ๑ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ประกาศทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ตอบปัญหาสดรอบชิงชนะเลิศ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ปฐมนิเทศ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
ออกเดินทางสู่ประเทศฮ่องกง ๑๑ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

รายละเอียด โครงการทุนนักเรียนทีชชิ่งทอยส์-2559_Final

กาญจน์ 1 เปิดสอบกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2559

obec

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559

1. ประกาศรับสมัคร กรณีพิเศษ

2 บัญชีตำแหน่งว่าง

3 ปฏิทิน

4 หลักสูตรแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเล

5 องค์ประกอบตัวชี้วัด ครั้งที่ 1_59

6 ใบสมัครสอบกรณีพิเศษ

7 รายละเอียดตำแหน่ง 1_59

สวธ.จัดการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คัดลายมือ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกลุ่มสนับสนุนกิจการพิเศษ กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยที่ถูกต้องและส่งเสริมให้เยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษา ได้พัฒนาทักษะการเขียนที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความเข้าใจในรูปแบบของอักษรไทยและสร้างทักษะในการเขียนอักษรไทยได้ถูกต้องสวยงามตามแบบแผนมากขึ้นทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าและความงดงามของภาษาไทยและร่วมกันสืบสานเอกลักษณ์ทางภาษาของชาติไทย

โดยการประกวดคัดลายมือจะแบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท บาท รางวัลที่ ๓ จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

น้องๆ เยาวชนผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ ๑๐ กุมภพันธ์ ๒๕๕๙ หรือติดต่อได้ที่ กลุ่มสนับสนุนกิจการพิเศษ กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถ.เทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ โทร ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๔๑๔ โทรสาร ๐๒ ๖๔๕ ๒๙๗๔ ตามวัน เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศคัดลายมือ

ใบสมัครคัดลายมือ