สวธ.จัดการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คัดลายมือ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกลุ่มสนับสนุนกิจการพิเศษ กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยที่ถูกต้องและส่งเสริมให้เยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษา ได้พัฒนาทักษะการเขียนที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความเข้าใจในรูปแบบของอักษรไทยและสร้างทักษะในการเขียนอักษรไทยได้ถูกต้องสวยงามตามแบบแผนมากขึ้นทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าและความงดงามของภาษาไทยและร่วมกันสืบสานเอกลักษณ์ทางภาษาของชาติไทย

โดยการประกวดคัดลายมือจะแบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท บาท รางวัลที่ ๓ จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

น้องๆ เยาวชนผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ ๑๐ กุมภพันธ์ ๒๕๕๙ หรือติดต่อได้ที่ กลุ่มสนับสนุนกิจการพิเศษ กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถ.เทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ โทร ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๔๑๔ โทรสาร ๐๒ ๖๔๕ ๒๙๗๔ ตามวัน เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศคัดลายมือ

ใบสมัครคัดลายมือ

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: