คุรุสภาเชิญชวนส่งข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๐

%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2

คุรุสภาเชิญชวนส่งข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการศึกษา
๑. คุณสมบัติของผู้ขอทุนอุดหนุนการวิจัย
๑.๑ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ หรือเอกสารอื่นที่คุรุสภาพออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษา และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามใบอนุญาตที่ได้รับ
๑.๒ เป็นผู้ที่เคยส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรกับคุรุสภาพเพื่อรับรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ หรือ
๑.๓ เป็นผู้ที่เคยส่งผลงานนวัตกรรมหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
๑.๔ เป็นผู้จัดทำข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนด้วยตนเอง
๒. ขอบเขตงานวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
๒.๑ เป็นงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาได้ โดยเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือบริหารสถานศึกษา หรือบริหารการศึกษา
๒.๒ ไม่ใช่งานวิจัยที่เสนอเพื่อขอทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา หรือขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ 
รายละเอียดแบบฟอร์มการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและแบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย2560

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: