โครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ ๒ (วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย) มูลค่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 

Printโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ ๒ (วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย)
ชิงทุนการศึกษาเข้าร่วมค่ายทัศนศึกษาระยะสั้น
ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง
โดย  บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด และบริษัท AMD Far East Ltd. Thailand
ดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC)
(ยังไม่เปิดรับสมัคร — เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม 2559)
สมัครทางเว็บไซต์ http://www.es-ilc.org

รายละเอียด ระยะเวลา
รับสมัคร ๑ พฤษภาคม – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
ทำข้อสอบคัดกรองรอบแรก ๑ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ประกาศทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ตอบปัญหาสดรอบชิงชนะเลิศ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ปฐมนิเทศ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
ออกเดินทางสู่ประเทศฮ่องกง ๑๑ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

รายละเอียด โครงการทุนนักเรียนทีชชิ่งทอยส์-2559_Final

โฆษณา

กาญจน์ 1 เปิดสอบกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2559

obec

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559

1. ประกาศรับสมัคร กรณีพิเศษ

2 บัญชีตำแหน่งว่าง

3 ปฏิทิน

4 หลักสูตรแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเล

5 องค์ประกอบตัวชี้วัด ครั้งที่ 1_59

6 ใบสมัครสอบกรณีพิเศษ

7 รายละเอียดตำแหน่ง 1_59

สวธ.จัดการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คัดลายมือ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกลุ่มสนับสนุนกิจการพิเศษ กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยที่ถูกต้องและส่งเสริมให้เยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษา ได้พัฒนาทักษะการเขียนที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความเข้าใจในรูปแบบของอักษรไทยและสร้างทักษะในการเขียนอักษรไทยได้ถูกต้องสวยงามตามแบบแผนมากขึ้นทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าและความงดงามของภาษาไทยและร่วมกันสืบสานเอกลักษณ์ทางภาษาของชาติไทย

โดยการประกวดคัดลายมือจะแบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท บาท รางวัลที่ ๓ จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

น้องๆ เยาวชนผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ ๑๐ กุมภพันธ์ ๒๕๕๙ หรือติดต่อได้ที่ กลุ่มสนับสนุนกิจการพิเศษ กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถ.เทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ โทร ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๔๑๔ โทรสาร ๐๒ ๖๔๕ ๒๙๗๔ ตามวัน เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศคัดลายมือ

ใบสมัครคัดลายมือ

 

“ผู้ว่ากาญจน์….ขานข่าว”

ผู้ว่าพบประชาชน

ขอเชิญร่วมรับฟัง รายการ “ผู้ว่ากาญจน์…ขานข่าว” ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00- 07.00 น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี เอ.เอ็ม.สเตอริโอ 558 กฮ. เริ่มในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป สำหรับรูปแบบรายการ เป็นรายการสนทนา ความยาว 50 นาที โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการหลัก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการร่วมในรายการ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับนโยบายการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และด้านอื่นๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น แจ้งเรื่องราวต่างๆ ผ่านรายการได้ที่ 034-520744-5 หรือส่งจดหมายโดยตรงถึง นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดฯ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

***ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี** ..เรื่องการเปลี่ยนแปลงเส้นทางจักรยานกิจกรรม “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”

bike for mom bike1

***ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี**
..เรื่องการเปลี่ยนแปลงเส้นทางจักรยานกิจกรรม “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”
…เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีได้สำรวจเส้นทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ร่วมกิจกรรมพบว่าเส้นทางที่กำหนด ช่วงแก่งเส้นได้มีการก่อสร้างขยายความกว้างคันทางเพื่อเพิ่มช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งเป็นทางหลวงที่อยู่ในช่วงผู้รับเหมากำลังเข้ามาดำเนินการปรับปรุง จังหวัดพิจารณาเห็นว่าการใช้เส้นทางในช่วงดังกล่าว อาจไม่ได้รับความสะดวกและปลอดภัยเพียงพอต่อกิจกรรม ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน จังหวัดกาญจนบุรีจึงขอปรับเส้นทางจากเดิม….ตั้งแต่แยกแก่งเสี้ยนเลี้ยวขวาถึงกรมทหารราบที่ 29 – สนามกีฬา ปรับเปลี่ยนเป็นแยกแก่งเสี้ยนเลี้ยวซ้ายถึงศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งรวมระยะทางทั้งสิ้น 28 กิโลเมตร…แจ้งเวียนมาเพื่อให้ทราบกันคะ

“ฺBike for Mom 2015 ปั่นเพื่อแม่”

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ขอเชิญข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “Bike for Mom 2015 ปั่นเพื่อแม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกรได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และร่วมแสดงออกของประชาชนถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดิน และร่วมออกกำลังกายทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและเสริมความความสามัคคีของคนในชาติ

ขอเชิญร่วมโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ ๙”

top-bg

อย่ารอช้า!! นี่คือเวทีที่จะให้น้องๆ ผู้รักงานศิลปะได้แสดงฝีมือ และจินตนาการของตนเองอย่างเต็มที่ โดยปีนี้โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช กำหนดการประกวดในหัวข้อ “วรรณกรรมเจ้าฟ้าแห่งความประทับใจ” เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ในงานเขียนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการอ่านและสร้างสรรค์ผลงาน รีบสมัครและส่งผลงานเข้ามาร่วมประกวดกันเยอะๆ นะคะ โอกาสดีๆ แบบนี้ 1 ปีมีแค่ครั้งเดียวค่ะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.intouchcompany.com/2015wanakam/ หรือ
คลิกที่นี่ 1. รายละเอียดโครงการ และกติกาการประกวดกับอินทัช
2. ตัวอย่างหนังสือ
3. ใบสมัครและหนังสือรับรองผลงาน